California State Polytechnic University Pomona 1994 by architect Antoine Predock  |  Laboratory + Administration Building  |  HomE


California State Polytechnic University Pomona