Martin-Luther-King-Kirche in Berlin
1966 erbaut durch Architekt Karl Otto

Martin Luther King Kirche der Siedlung Gropiusstadt
HomE

Berlin